Català Castellano

REGISTRES DEL LLIBRE D'EXPLOTACIONS (Documentos en catalán)
  Registre Oficial de Tractaments Veterinaris
  Aquest registre és molt important per al bon control dels tractaments administrats a l'explotació, com ara les vacunes generals, però també qualsevol tractament individual, com per exemple alguna mamitis puntual.
Les dades requerides fan referència a la identificació de l'animal, la data del tractament i les dades que apareixen a la recepta del mateix medicament, que no cal apuntar en aquest registre si portem un bon control de les receptes
 
  Registre de Balanç per a reproductors i reposició
  La primera anotació que heu de fer correspon al cens que teniu a l'explotació en el moment de l'entrega del llibre d'explotació. A mesura que hi hagin baixes i altes, tant d'animals adults com de les segalles que us aneu deixant, heu d'omplir segons la data de la variació. No cal fer-ho el mateix dia de l'alta o baixa, però és convenient, per no acumular informació mantenint el cens actualitzat. La freqüència mínima seria 2 cops a l'any.
 
  Registre d'incidències i moviments: altes i baixes dels reproductors i la reposició
  Aquest registre és complementari al Registre de Balanç. La primera anotació correspon igualment, al cens de l'explotació en l'inici del llibre. La diferència està en que en aquest registre heu d'apuntar la identificació individual de les altes (reposició identificada amb crotal + pulsera electrònica) i les baixes de qualsevol animal identificat a l'explotació. En el cas de que compreu animals adults (ja identificats definitivament) no caldrà apuntar un per un la seva identificació, el que sí s'ha d'apuntar és el document sanitari corresponent, i a "identificació" fer referència al document on es relacionen tots els animals comprats.
En aquest registre NO s'han d'apuntar els cabrits per a venta a l'escorxador.
 
  Registre d'incidències i moviments: altes i baixes dels animals no reproductors (cabrits d'engreix)
  Aquest registre s'ha d'utilitzar per apuntar tots els naixements dels cabrits que hi tenen lloc i el destí: engreix, reposició, venta o baixa.
Quan s'han de donar de baixa , per exemple els cabrits mascles que van a escorxador o bé que es venen a un engreixador, s'haurà d'indicar el número del document sanitari (la guia d'escorxador). Ho podeu omplir cada cop que teniu paridera, en acabat aquesta apuntant els totals dels cabrits venuts, els morts i les cabrides de reposició i/o venta.
 
  Registre del control del Benestar animal
  Aquest registre és per a omplir en cas d'inspecció per compliment del benestat animal. L'heu de tenir al llibre d'explotació però no és necessari apuntar-hi res.
 
  Registre d'altres actuacions, inspeccions o controls.
  En aquest registre s'aniran apuntant les actuacions oficials (vacunacions de llengua blava, sanejament,...) així com les no oficials relacionades amb el DAR
 
  Registre de lliuraments de llet
  Per disminuir les vegades que hem d'anotar els lliuraments de la llet caldria adjuntar els albarans d'entrega que es realitzen de la llet i aquests numerar-los. Si no és possible s'hauria d'adjuntar còpia de la factura mensual. Al registre cal apuntar mensualment la quantitat de llet total que s'ha produït.
 
  Registres de substitucions dels elements
  Quan tenim una cabra que ha perdut la identificació visual (crotal) hem de demanar al DAR un còpia d'aquest (basant-nos en la identificació electrònica). En el cas de que no tingui bol/pulsera, demanem un crotal nou i per tant hi ha una modificació de la identificació de l'animal, per tal de tenir la TRAÇABILITAT de tots els animals és necessari apuntar qualsevol modificació.
 
REGISTRES DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES D'HIGIENE (Documentos en catalán)
  Registre de Control de l'Aigua
  El document és necessari omplir-lo quan l'aigua que arriba a l'explotació no és de consum humà i l'hem de tractar per a fer-la potable, ja sigui amb clor, peròxids... Aquest registre us facilitat tota la documentació necessària. En cas de tenir aigua potable caldrà adjuntar una fotocòpia de la factura de l'aigua de l'explotació per verificar que ho és.
 
  Registre d'Analítiques i presa de mostres
  En complement a l'anterior registre, si l'aigua no és potable s'ha d'analitzar un cop a l'any. En aquest registre apuntareu aquesta analítica i qualsevol que es faci sigui per temes de problemes sanitaris (avorts, mamitis, sang), no s'inclourà en aquest registre el sanejament obligatori.
 
  Registre de Detecció de Malalties
  En el cas de que el veterinari d'explotació o el mateix ramader detectin alguna malaltia s'ha de registrar el procés, quin tractament s'ha establert i el número de la recepta del medicament. Si és una malaltia de declaració obligatòria (veure la Guia) s'haurà de comunicar las serveis oficials (es fa un document d'entrada que es pot adjuntar la còpia)
 
  Registre de Naturalesa dels Aliments
  És necessari adjuntar a aquest registre tots els albarans d'entrada d'aliments (pinso, farratge, llet en pols, blocs minerals) i adjuntar-los al registre o bé copiar cadascun dels albarans al registre que se us proposa. També és necessari adjuntar a aquest registre les etiquetes de composició dels aliments i la fórmula de la ració alimentària.
 
  Registre Neteja i Desinfecció (DDD)
  Quan feu la neteja i desinfecció dels corrals,sala de munyir i annexes, heu d'apuntar en aquest registre el que se us demana: quin producte feu servir, la data d'aplicació i el lloc d'aplicació. Per tal de no apuntar més informació cal adjuntar les fitxes tècniques de tots el productes  que fareu referència al registre (ho demaneu al proveïdor).
L'ARCC us proposarà un PLA DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ (DDD) per a que l'exposeu a la sala de munyir i el compliu.
 
  Registre Eliminació i Recollida de cadàvers
  Donat que l'empresa que fa la recollida de cadàvers no deixa albarà, en aquest registre heu d'apuntat el nombre d'animals que hi ha en el moment de fer la trucada, la data. La identificació individual no és necessari si porteu al dia el Registre d'Altes i Baixes.
   
  Registre de Visites a l'explotació
  S'omplirà quan entra a l'explotació personal alié a la granja, com ara els comercials de productes, visites d'altres ramaders, les visites que realitza el veterinari d'explotació. Aquí no s'ha d'apuntar les visites oficials.